கிறுக்கல்

Uncategorized

பாடலாசிரியர் வரிகளிலும்,

பாடியவர் குரல் ஜீவனிலும்,

இசை அமைப்பிலும்

முழுமை பெறாத பாடல்
ஒரு ஏழை குழந்தையின் பசி தீர்க்கும் போது முழுமை அடைகிறது.
– என் ரயில் பயணத்தில்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s